Pareigų aprašymas Spausdinti

        V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

      7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

      7.1. analizuoja Alytaus rajono savivaldybės pateiktus savivaldybių institucijų teisės aktų projektus, o nustačius, kad jie neatitinka aukštesnės galios teisės aktų, siūlo Vyriausybės atstovui imtis prevencinių priemonių;

      7.2. analizuoja Alytaus rajono savivaldybės pateiktus savivaldybės tarybos, mero, administracijos direktoriaus, kitų savivaldybės viešojo administravimo subjektų teisės aktus, informuoja Vyriausybės atstovą apie esančius šių teisės aktų prieštaravimus Lietuvos Respublikos    Konstitucijai, įstatymams ar kitiems teisės aktams;

      7.3. nagrinėja asmenų pareiškimus, prašymus ir skundus bei rengia atsakymų į juos projektus;

      7.4. kai Vyriausybės atstovo nėra, priima pareiškėjus, įvertina, ar jų skundų ir prašymų sprendimas priklauso Vyriausybės atstovo kompetencijai, esant reikalui, išaiškina asmeniui į kurią instituciją kreiptis, priima ir registruoja jų prašymus bei skundus;

      7.5. rengia reikalavimų, teikimų, potvarkių ir kitų Vyriausybės atstovo priimamų teisės aktų, raštų, prašymų, skundų ir ieškinių teismams projektus;

      7.6. Vyriausybės atstovui pavedus, dalyvauja prižiūrimų savivaldybių tarybų, kolegijų posėdžiuose, Vyriausybės atstovo ar kitų institucijų sudarytų komisijų, darbo grupių darbe;

      7.7. Vyriausybės atstovui įgaliojus, atstovauja teismuose;

      7.8. tvarko su valstybės tarnyba bei personalo valdymu susijusius klausimus (pildo  tarnybos valstybės tarnautojų darbo laiko apskaitos žiniaraštį ir jo projektą teikia finansų skyriui) ;

      7.9. registruoja Vyriausybės atstovo tarnybos gaunamus dokumentus, registruoja ir išsiunčia paruoštus raštus adresatams;

      7.10. kontroliuoja Vyriausybės atstovo išleistų potvarkių, teikimų ir reikalavimų vykdymą, teikia informaciją apie tai Vyriausybės atstovui;

      7.11. prižiūri, kad savivaldybių institucijų priimti teisės aktai ir atsakymai  į Vyriausybės atstovo paklausimus būtų pateikiami laiku;

      7.12. rengia dokumentacijos planą, sudaro ir tvarko dokumentų bylas, veda jų apskaitą, ruošia tarnybos dokumentų bylas perduoti į archyvą;

      7.13. kartą per ketvirtį parengia tarnybos savivaldybių veiklos teisėtumo priežiūros programos priemonių vykdymo ataskaitą;

      7.14. kartą per pusmetį parengia informaciją apie Vyriausybės atstovo veiklą praėjusį pusmetį;

      7.15. organizuoja ir vykdo prekių, paslaugų ir darbų mažos vertės viešuosius pirkimus;

      7.16. atsako už darbuotojų saugos ir sveikatos organizavimą tarnyboje;

      7.17. analizuoja biudžeto išlaidų sąmatos programas ir teikia informaciją Vyriausybės atstovui apie jų vykdymą, prireikus rengia įstaigos biudžeto išlaidų sąmatos projektą;

      7.18. rengia dokumentus susijusius su įstaigos turto administravimu, teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja įstaigos turto inventorizavimą;

      7.19. vykdo kitus Vyriausybės atstovo pavedimus, susijusius su savivaldybių  administracinės priežiūros vykdymu ar Vyriausybės atstovo tarnybos vidaus administravimu.