Pareigų aprašymas Spausdinti

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

     7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
     7.1. tikrina ar Alytaus apskrities savivaldybių (nurodytų Vyriausybės atstovo) kolegialių ir nekolegialių administravimo subjektų priimti teisės aktai neprieštarauja įstatymams, Vyriausybės nutarimams ir kitiems su įstatymų įgyvendinimu susijusiems centrinių valstybinio administravimo subjektų priimtiems teisės aktams (toliau – Vyriausybės sprendimai);
     7.2. tikrina ar savivaldybės administravimo subjektai laikosi Konstitucijos ir įstatymų, ar vykdo Vyriausybės sprendimus;
     7.3. atlieka išankstinę savivaldybės kolegialių administravimo subjektų rengiamų teisės aktų projektų priežiūrą, o nustačius, kad jie neatitinka aukštesnės galios teisės aktų, siūlo Vyriausybės atstovui imtis prevencinių priemonių;
     7.4. informuoja Vyriausybės atstovą apie savivaldybės tarybos, mero, administracijos direktoriaus, kitų savivaldybės viešojo administravimo subjektų teisės aktų prieštaravimus Lietuvos Respublikos Konstitucijai, įstatymams ar kitiems teisės aktams, taip pat apie neteisėtus šių subjektų veiksmus (neveikimą), pažeidžiančius viešąjį interesą ar asmenų teises, siūlo Vyriausybės atstovui įgyvendinti savo įgaliojimus viena iš Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės priežiūros įstatyme nustatytų formų;
     7.5. nustatęs, kad remiantis savivaldybės administravimo subjekto teisės aktu, neatitinkančiu Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir įstatymų, yra sudarytas sandoris savivaldybės vardu ir tas sandoris pažeidžia viešąjį interesą, taip pat kai yra kitų įstatymų numatytų sandorių negaliojimo pagrindų, rengia bendrosios kompetencijos teismui ieškinio dėl viešojo intereso gynimo pagal Civilinio proceso kodekso 49 straipsnio 1 dalį, projektą;
     7.6. iškilus abejonėms dėl savivaldybės administravimo subjekto priimto norminio administracinio akto (ar jo dalies) atitikimo įstatymui ar Vyriausybės norminiam aktui, rengia pareiškimo administraciniam teismui dėl norminio akto tyrimo pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 110 straipsnį, projektą;
     7.7. Vyriausybės atstovo pavedimu nagrinėja piliečių ir kitų asmenų prašymus, pareiškimus Vyriausybės atstovo kompetencijos klausimais įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka, teikia motyvuotus siūlymus dėl juose iškeltų klausimų, rengia reikiamų dokumentų projektus;
     7.8. kai Vyriausybės atstovo nėra, priima pareiškėjus, įvertina, ar jų skundų ir prašymų sprendimas priklauso Vyriausybės atstovo kompetencijai, esant reikalui, išaiškina asmeniui į kurią instituciją kreiptis;
     7.9. rengia reikalavimų, teikimų, potvarkių ir kitų Vyriausybės atstovo priimamų teisės aktų, raštų, prašymų, skundų projektus;
     7.10. kontroliuoja rengtų Vyriausybės atstovo teikimų, reikalavimų ir potvarkių vykdymą;
     7.11. savivaldybės administravimo subjektui apsvarsčius Vyriausybės atstovo teikimą ir atsisakius ginčijamą aktą pakeisti ar panaikinti, įstatymų nustatyta tvarka rengia medžiagą ir procesinio dokumento projektą atitinkamos kompetencijos teismui;
     7.12. savivaldybės administravimo subjektui apsvarsčius Vyriausybės atstovo reikalavimą ir atsisakius jį vykdyti, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka rengia pareiškimo dėl šio administravimo subjekto neveikimo projektą;
     7.13. rengia atskirųjų, apeliacinių, kasacinių skundų projektus ir užtikrina jų tinkamą pateikimą laiku;
     7.15. Vyriausybės atstovui įgaliojus, įstatymų nustatyta tvarka atstovauja jį visose teismo įstaigose ir atlieka atstovaujamojo vardu visus procesinius veiksmus, nurodytus duotame įgaliojime;
     7.16. Vyriausybės atstovui pavedus, atlieka analitinius tyrimus ir teikia pasiūlymus dėl teisės aktų tobulinimo;
     7.17. Vyriausybės atstovui įgaliojus, dalyvauja savivaldybių kolegialių administravimo subjektų posėdžiuose ir, kai yra pagrindas, praneša savivaldybės tarybos nariams, kad svarstomi projektai neatitinka įstatymų ir Vyriausybės sprendimų;
     7.18. pataria Vyriausybės atstovui kuruojamų savivaldybių administracinės priežiūros klausimais;
     7.19. konsultuoja savivaldybių institucijų atstovus, rengiančius teisės aktų projektus, teisiniais klausimais;
    7.20. kontroliuoja, kad savivaldybių administravimo subjektų priimti administraciniai aktai būtų pateikiami Vyriausybės atstovo tarnybai kiekvieną mėnesį;
     7.21. administruoja Vyriausybės atstovo Alytaus apskrityje tarnybos interneto svetainę;
     7.22. tvarko Vyriausybės atstovo Alytaus apskrityje tarnybos valstybės tarnautojų registro duomenis;
     7.23. vykdo kitus Vyriausybės atstovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su savivaldybių administracinės priežiūros vykdymu ar Vyriausybės atstovo tarnybos vidaus administravimu tam, kad būtų pasiekti Vyriausybės atstovo tarnybos strateginiai tikslai.