Pareigų aprašymas Spausdinti

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. tikrina, ar Alytaus apskrities savivaldybių (nurodytų Vyriausybės atstovo) kolegialių ir nekolegialių administravimo subjektų priimti teisės aktai neprieštarauja įstatymams, Vyriausybės nutarimams ir kitiems su įstatymų įgyvendinimu susijusiems centrinių valstybinio administravimo subjektų priimtiems teisės aktams (toliau – Vyriausybės sprendimai);

7.2. tikrina ar savivaldybės administravimo subjektai laikosi Konstitucijos ir įstatymų, ar vykdo Vyriausybės sprendimus;

7.3. tikrina savivaldybės kolegialiems administravimo subjektams priimti pateiktus teisės aktų projektus;

7.4. nustatęs, kad savivaldybės administravimo subjekto teisės aktas neatitinka įstatymų ar Vyriausybės sprendimų rengia motyvuoto Vyriausybės atstovo teikimo projektą;

7.5. nustatęs, kad savivaldybės administravimo subjektas priėmė teisės aktą, kuriuo remiantis gali būti sudarytas neteisėtas ir pažeidžiantis viešąjį interesą sandoris, arba kai savivaldybės administravimo subjekto priimtas teisės aktas gali pažeisti viešąjį interesą, rengia Vyriausybės atstovo potvarkio dėl minėto teisės akto sustabdymo ir teikimo dėl šio teisės akto pakeitimo ar panaikinimo projektus, o teikimo neįvykdžius - rengia pareiškimo (ieškinio) teismui, prašant teismo imtis pareiškimo ar ieškinio užtikrinimo priemonių, projektus;

7.7. nustatęs, kad savivaldybės administravimo subjektas neįgyvendina įstatymų, nevykdo Vyriausybės sprendimų rengia Vyriausybės atstovo reikalavimo projektą;

7.8. rengia Vyriausybės atstovo potvarkių, numatytų Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės priežiūros įstatyme, projektus;

7.9. savivaldybės administravimo subjektui apsvarsčius Vyriausybės atstovo teikimą ir atsisakius ginčijamą teisės aktą pakeisti ar panaikinti, atitinkamos kompetencijos teismui Vyriausybės atstovo pareiškimo projektą;

7.10. savivaldybės administravimo subjektui atsisakius įvykdyti Vyriausybės atstovo reikalavimą, Administracinių bylų teisenos įstatyme nustatyta tvarka rengia Vyriausybės atstovo pareiškimo dėl savivaldybės administravimo subjekto neveikimo projektą;

7.11. rengia teismams Vyriausybės atstovo teikiamų atskirųjų, apeliacinių, atsiliepimų į apeliacinius skundus projektus;

7.12. kontroliuoja savivaldybių administravimo subjektams pateiktų Vyriausybės atstovo teikimų, reikalavimų, potvarkių, kurių projektus rengė, vykdymą;

7.13. Vyriausybės atstovui įgaliojus, dalyvauja Alytaus apskrities savivaldybių kolegialių administravimo subjektų posėdžiuose, ir kai yra pagrindas, praneša savivaldybės tarybos nariams, kad svarstomi projektai neatitinka įstatymų ar Vyriausybės sprendimų;

7.14. Vyriausybės atstovui įgaliojus, kreipiasi į Alytaus apskrities savivaldybių administravimo subjektus dėl priimtų teisės aktų kopijų, taip pat savivaldybės kolegialių administravimo subjektų posėdžių protokolų kopijų pateikimo;

7.15. Vyriausybės atstovui įgaliojus, kreipiasi į Alytaus apskrities savivaldybių administravimo subjektus dėl informacijos apie jų veiklą įgyvendinant įstatymus ir vykdant Vyriausybės sprendimus pateikimo;

7.16. Vyriausybės atstovui įgaliojus, atstovauja Vyriausybės atstovą teismuose;

7.17. Vyriausybės atstovo pavedimu nagrinėja asmenų prašymus, pareiškimus, skundus ir rengia atsakymų į juos projektus;

7.18. analizuoja teismų praktiką, susijusią su savivaldybių administracinė priežiūra, bei Konstitucinio Teismo nutarimus;

7.19. teikia pasiūlymus dėl įstatymų ar Vyriausybės sprendimų tobulinimo, ministrų įstatymų pakeitimo;

7.20. teikia Vyriausybės atstovui pasiūlymus dėl klausimų, kuriuose reikėtų analizuoti Vyriausybės atstovo su Alytaus apskrities savivaldybių administracijų atstovais bei savivaldybių kontrolieriais rengiamuose pasitarimuose;

7.21. vykdo kitus Vyriausybės atstovo pavedimus.